Klachtenregelement

Alle medewerkers van De Zorgsportschool doen altijd hun uiterste best om hoogstaande trajecten met een hoogstaande kwaliteit te bieden. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden over de dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend.

Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij De Zorgsportschool dan ook liever als een advies om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met het team en/of teamleiding via klacht@dezorgsportschool.nl. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Klachtenprocedure

 1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Schriftelijk ingediende klachten dienen te voldoen aan de volgende eisen:
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Datum
  • Omschrijving klacht
  • Ondertekening
 1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt er een ontvangstbevestiging verstuurd en een gesprek ingepland met klager, De Zorgsportschool en als nodig, indien klager niet opdrachtgever is, de opdrachtgever.
 2. Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoen aan het verzoek van De Zorgsportschool te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt De Zorgsportschool de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.
 3. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, verstuurt De Zorgsportschool binnen vier weken na de ontvangstdatum een brief met deze mededeling en een toelichting op het besluit.
 4. De maximale afhandelingstermijn is zes weken na ontvangst van de schriftelijke klacht.
 5. De Zorgsportschool is niet verplicht de schriftelijke klacht te behandelen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden of als eenduidig vaststaat dat een derde partij onderwerp van de klacht is.
 6. Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de geschillencommissiezorg.

De Zorgsportschool is in het kader van de WKKGZ aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. In geval een klager meent dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld, kan de klager de klacht neerleggen bij De Geschillencommissie Zorg, te bereiken via www.degeschillencommissiezorg.nl.